info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 207
เดือนนี้ 6,363
เดือนที่แล้ว 14,518
ทั้งหมด 80,379

arrow_forward สำนัก
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบแท่ง (หนังสือ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3ว 692 ลว. 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ตัวอย่างประกาศและวิธีการประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file คำอธิบายแบบประเมินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ตัวอย่างแบบประเมินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file เครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด