เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
arrow_forward สำนัก
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
insert_drive_file ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file ตัวอย่างแบบประเมินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file คำอธิบายแบบประเมินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file ตัวอย่างประกาศและวิธีการประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบแท่ง (หนังสือ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3ว 692 ลว. 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file เครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1