เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายจีรพงศ์ เต็มจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053 101589 ต่อ 10
นายภูมิพัฒน์ เศรษฐสิริวาณิช
รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053 101589 ต่อ 17
นายภูมิพัฒน์ เศรษฐสิริวาณิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา