info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 225
group สำนักปลัด
(นายจีรพงค์ เต็มจิตร์)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
(นายจีรพงค์ เต็มจิตร์)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ
(นางขนิษฐา ตุวพลางกูร)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางขนิษฐา ตุวพลางกูร)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา)
นิติกร
(นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา)
นิติกร
(นายนเรศ โนชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายนเรศ โนชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคล
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวปวิตรา ธิสา)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวปวิตรา ธิสา)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสนิท เตชะตา)
นักการภารโรง
(นายสนิท เตชะตา)
นักการภารโรง
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายทวี ศรีคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายทวี ศรีคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กุณาเงิน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กุณาเงิน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด