เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
group สำนักปลัด
นายจีรพงศ์ เต็มจิตร
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 053 101589 ต่อ 17
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายบารมี บุณยรัตนสุนทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวปัณณพัฒน์ คำตุ้ย
นิติกรปฏิบัติการ
(นายนเรศ โนชัย)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาวปรางทิพย์ ทองโต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(นายสนิท เตชะตา)
ภารโรง
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
คนงาน
(ว่าง)
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานกู้ชีพ
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานกู้ชีพ
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานกู้ชีพ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานกู้ชีพ
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
คนงาน
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
คนงาน
นายพนม นันป้อ
คนงาน
นางจุฑามาศ มูลประเสริฐ
คนงาน
นางสาวธีรดา สัตยาวิจัฎ
พนักงานจ้างเหมาบิการ
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธีรพงค์ แก้วหมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอาทิตย์ ขัดพูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศุภกร พรหมวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพล อินสองใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิเชียร กีไสย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวจันทร์จิรา รังสรรค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเกษมณี ชมเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ