เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
group สำนักปลัด
นายภูมิพัฒน์ เศรษฐสิริวาณิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 053 101589 ต่อ 17
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายบารมี บุณยรัตนสุนทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปัณณพัฒน์ คำตุ้ย
นิติกรปฏิบัติการ
(นายนเรศ โนชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวปรางทิพย์ ทองโต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(นายสนิท เตชะตา)
นักการภารโรง
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายเฉลิมพล เลี้ยงประเสริฐ
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวปวิตรา ธิสา)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวมัสลิน แปงใจ
คนงานทั่วไป
(นายกฤษดา กุณาเงิน)
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปิยะ ปัญญาบุญ
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพนม นันป้อ
คนงานทั่วไป
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธีรดา สัตยาวิจัฎ
พนักงานจ้างเหมาบิการ
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธีรพงค์ แก้วหมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอาทิตย์ ขัดพูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศุภกร พรหมวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพล อินสองใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิเชียร กีไสย
พนักงานจ้างเหมาบริการ