info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 302
เดือนนี้ 5,891
เดือนที่แล้ว 9,775
ทั้งหมด 54,034

group สำนักปลัด
(นายจีรพงค์ เต็มจิตร์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
(นายจีรพงค์ เต็มจิตร์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ
(นางขนิษฐา ตุวพลางกูร)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางขนิษฐา ตุวพลางกูร)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา)
นิติกร
(นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา)
นิติกร
(นายนเรศ โนชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายนเรศ โนชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคล
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
(นางเกศริน หลานสา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางเกศริน หลานสา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวปวิตรา ธิสา)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวปวิตรา ธิสา)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสนิท เตชะตา)
นักการภารโรง
(นายสนิท เตชะตา)
นักการภารโรง
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเฉลิมพล เลี้ยงประเสริฐ)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นายเฉลิมพล เลี้ยงประเสริฐ)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายทวี ศรีคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายทวี ศรีคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กุณาเงิน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายกฤษดา กุณาเงิน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวเอมภิกา ไทยกรณ์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวเอมภิกา ไทยกรณ์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายมงคล ดวงรังกา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายมงคล ดวงรังกา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายปิยะ ปัญญาบุญ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายปิยะ ปัญญาบุญ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร