เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
group สำนักปลัด
(นายจีรพงค์ เต็มจิตร์)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นางสาวณัชชา จำวงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(-)
นิติกร
นางสาวปรางทิพย์ ทองโต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคล
(นายนเรศ โนชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบารมี บุณยรัตนสุนทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวปวิตรา ธิสา)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสนิท เตชะตา)
นักการภารโรง
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กุณาเงิน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปิยะ ปัญญาบุญ
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ