เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
group กองคลัง
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053 101589 ต่อ 11
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางมริษา ทาแดง)
คนงาน
นางฐานิกานันท์ บุญรัตนาภิรมย์
คนงาน
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
คนงาน
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสมัชญา ปิยะจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวดรุณี ใจเทพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสาวิตรี กันทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธัญญาลักษณ์ ดวงแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ