info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 383
เดือนนี้ 5,972
เดือนที่แล้ว 9,856
ทั้งหมด 54,115

group กองคลัง
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางมริษา ทาแดง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางมริษา ทาแดง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวชลยา ต๊ะหล้า)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวชลยา ต๊ะหล้า)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศิริพร วงค์นาง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศิริพร วงค์นาง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวธัญญลักษณ์ มันทะเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวธัญญลักษณ์ มันทะเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธนมนตร์ บรรณารักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธนมนตร์ บรรณารักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร