info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 299
group กองคลัง
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053 101589 ต่อ 11
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053 101589 ต่อ 11
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางมริษา ทาแดง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางมริษา ทาแดง)
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชลยา ต๊ะหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชลยา ต๊ะหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวศิริพร วงค์นาง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศิริพร วงค์นาง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวธัญญลักษณ์ มันทะเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวธัญญลักษณ์ มันทะเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด