เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สถิติ sitemap
วันนี้ 84
เดือนนี้4,351
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)48,215
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดทำซุ้มประตูป่างานประเพณียี่เป็งตำบลห้วยทราย ประจำปี 2566
ร่วมรับมอบห้องน้ำตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และสำรวจพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ภายในพื้นที่ตำบลห้วยทราย
การดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
26 มิถุนายน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคที่เกิดตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
volume_down ประกาศ
สื่อประชาสัมพันธ์ : แผ่นพับลดความรุนแรงในครอบครัว
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview8
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview9
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ