info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 303
เดือนนี้ 5,892
เดือนที่แล้ว 9,776
ทั้งหมด 54,035

info_outline วิสัยทัศน์,พันธกิจ,ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์

"คุณภาพชีวิตดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา"

 

 พันธกิจ

1. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล

2. การส่งเสริมให้ตำบลห้วยทรายเป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงาม

3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

9. ดูแลเอาใจใส่ ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด และแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล

10. เพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกด้าน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและถูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

(เมื่อ: )

 

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร