messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
info_outline วิสัยทัศน์,พันธกิจ,ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์,พันธกิจ,ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ "คุณภาพชีวิตดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา" พันธกิจ 1. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล 2. การส่งเสริมให้ตำบลห้วยทรายเป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงา 3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 9. ดูแลเอาใจใส่ ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด และแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล 10. เพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกด้าน ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและถูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม