info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 229
group ฝ่ายสภา
นายประเวท จินาจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายประเวท จินาจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายประชัน ทาอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประชัน ทาอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสม ทาเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสม ทาเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจรัส พลอยแก้วผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจรัส พลอยแก้วผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชัยยาคร จันทร์เพ็ญวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชัยยาคร จันทร์เพ็ญวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอัษฎาวุฒิ สามเป็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอัษฎาวุฒิ สามเป็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายถนอม มหาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายถนอม มหาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสายเพชร ทาโปปิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสายเพชร ทาโปปิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอุทัย แก้วหมี
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายอุทัย แก้วหมี
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นางพวงทอง ปาทา
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นางพวงทอง ปาทา
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายวิวัฒ อูปคำ
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายวิวัฒ อูปคำ
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญมา อินต๊ะแก้ว
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญมา อินต๊ะแก้ว
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด