info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 381
เดือนนี้ 5,970
เดือนที่แล้ว 9,854
ทั้งหมด 54,113

group ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
group ฝ่ายสภา
(นายขยัน เป็งเฟย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
(นายขยัน เป็งเฟย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
(นายชลอ อุปคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายชลอ อุปคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายอัครเดช กวีชาญวิเชียร )
สมาชิกสภาเทศบล เขต 1
(นายอัครเดช กวีชาญวิเชียร )
สมาชิกสภาเทศบล เขต 1
(นายศรีธร บุญจันต๊ะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายศรีธร บุญจันต๊ะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายประชัน ทาอินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายประชัน ทาอินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายเดช บุญทวี)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายเดช บุญทวี)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายสม ทาเกิด )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายสม ทาเกิด )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายประเวท จินาจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายประเวท จินาจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายถาวร จินานาง)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายถาวร จินานาง)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสายเพชร ทาโปปิน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสายเพชร ทาโปปิน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเอนก อินมุตโต)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเอนก อินมุตโต)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเสาร์คำ นันตาล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเสาร์คำ นันตาล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
group สำนักปลัด
(นายจีรพงค์ เต็มจิตร์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
(นายจีรพงค์ เต็มจิตร์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ
(นางขนิษฐา ตุวพลางกูร)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางขนิษฐา ตุวพลางกูร)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา)
นิติกร
(นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา)
นิติกร
(นายนเรศ โนชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายนเรศ โนชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคล
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
(นางเกศริน หลานสา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางเกศริน หลานสา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวปวิตรา ธิสา)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวปวิตรา ธิสา)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสนิท เตชะตา)
นักการภารโรง
(นายสนิท เตชะตา)
นักการภารโรง
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเฉลิมพล เลี้ยงประเสริฐ)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นายเฉลิมพล เลี้ยงประเสริฐ)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายทวี ศรีคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายทวี ศรีคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กุณาเงิน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายกฤษดา กุณาเงิน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวเอมภิกา ไทยกรณ์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวเอมภิกา ไทยกรณ์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายมงคล ดวงรังกา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายมงคล ดวงรังกา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายปิยะ ปัญญาบุญ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายปิยะ ปัญญาบุญ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษา
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางพัชรินทร์ คำดา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางพัชรินทร์ คำดา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเอมอร วงศ์เทพ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวเอมอร วงศ์เทพ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาลินา ไขโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
(นางสาลินา ไขโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
(นางสมศรี คำฝั้น)
ครูผู้ดูแลเด็ก (หัวหน้าศูนย์)
(นางสมศรี คำฝั้น)
ครูผู้ดูแลเด็ก (หัวหน้าศูนย์)
(นางสาวทิพวรรณ ทะโยโส)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
(นางสาวทิพวรรณ ทะโยโส)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
(นางสาวอังทลักษณ์ ปัญใจแก้ว)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอังทลักษณ์ ปัญใจแก้ว)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางศิริ โพธิ์เหมือน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางศิริ โพธิ์เหมือน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางชลทิศ ต๊ะหล้า)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางชลทิศ ต๊ะหล้า)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
group กองช่าง
(นายถนอม ปัญโญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายถนอม ปัญโญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)
นายช่างโยธา
(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)
นายช่างโยธา
(นางจิรารัตน์ ทาคำวัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางจิรารัตน์ ทาคำวัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายสวัสดิ์ ภักดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสวัสดิ์ ภักดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายพนม นันป้อ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายพนม นันป้อ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายเอนก ธิเป็ง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายเอนก ธิเป็ง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภานนท์ อินชัย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภานนท์ อินชัย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นาย ธีรนิตย์ สมควร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นาย ธีรนิตย์ สมควร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองคลัง
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางมริษา ทาแดง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางมริษา ทาแดง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวชลยา ต๊ะหล้า)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวชลยา ต๊ะหล้า)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศิริพร วงค์นาง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศิริพร วงค์นาง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวธัญญลักษณ์ มันทะเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวธัญญลักษณ์ มันทะเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธนมนตร์ บรรณารักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธนมนตร์ บรรณารักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
group ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร