info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 291
group ฝ่ายบริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 16
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 16
(นายชาคริต ธิสา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายชาคริต ธิสา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายสมพงษ์ กีไสย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายสมพงษ์ กีไสย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายอุทัย ชัยบุญเรือง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(นายอุทัย ชัยบุญเรือง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(นายสุวัฒน์ อรินแก้ว)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(นายสุวัฒน์ อรินแก้ว)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
group ฝ่ายสภา
นายประเวท จินาจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายประเวท จินาจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายประชัน ทาอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประชัน ทาอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสม ทาเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสม ทาเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจรัส พลอยแก้วผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจรัส พลอยแก้วผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชัยยาคร จันทร์เพ็ญวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชัยยาคร จันทร์เพ็ญวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอัษฎาวุฒิ สามเป็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอัษฎาวุฒิ สามเป็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายถนอม มหาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายถนอม มหาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสายเพชร ทาโปปิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสายเพชร ทาโปปิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอุทัย แก้วหมี
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายอุทัย แก้วหมี
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นางพวงทอง ปาทา
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นางพวงทอง ปาทา
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายวิวัฒ อูปคำ
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายวิวัฒ อูปคำ
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญมา อินต๊ะแก้ว
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญมา อินต๊ะแก้ว
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
group สำนักปลัด
(นายจีรพงค์ เต็มจิตร์)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
(นายจีรพงค์ เต็มจิตร์)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ
(นางขนิษฐา ตุวพลางกูร)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางขนิษฐา ตุวพลางกูร)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา)
นิติกร
(นายกิติศักดิ์ สุวรรณพันธุ์โสภา)
นิติกร
(นายนเรศ โนชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายนเรศ โนชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(นางสาวคนึงนิจ ดาวเวียงกัน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคล
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวปวิตรา ธิสา)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวปวิตรา ธิสา)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสนิท เตชะตา)
นักการภารโรง
(นายสนิท เตชะตา)
นักการภารโรง
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายทวี ศรีคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายทวี ศรีคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กุณาเงิน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษดา กุณาเงิน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษา
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 053 101589 ต่อ 13
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 053 101589 ต่อ 13
นางนิชาภัส สุขสาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนิชาภัส สุขสาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางพัชรินทร์ คำดา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางพัชรินทร์ คำดา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเอมอร วงศ์เทพ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวเอมอร วงศ์เทพ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาลินา ไขโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
(นางสาลินา ไขโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
(นางสมศรี คำฝั้น)
ครูผู้ดูแลเด็ก (หัวหน้าศูนย์)
(นางสมศรี คำฝั้น)
ครูผู้ดูแลเด็ก (หัวหน้าศูนย์)
(นางสาวทิพวรรณ ทะโยโส)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
(นางสาวทิพวรรณ ทะโยโส)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
(นางสาวอังทลักษณ์ ปัญใจแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอังทลักษณ์ ปัญใจแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางศิริ โพธิ์เหมือน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางศิริ โพธิ์เหมือน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางชลทิศ ต๊ะหล้า)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางชลทิศ ต๊ะหล้า)
ผู้ดูแลเด็ก
group กองช่าง
(นายถนอม ปัญโญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 053 101589 ต่อ 14
(นายถนอม ปัญโญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 053 101589 ต่อ 14
(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)
นายช่างโยธา
(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)
นายช่างโยธา
(นางจิรารัตน์ ทาคำวัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางจิรารัตน์ ทาคำวัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายสวัสดิ์ ภักดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสวัสดิ์ ภักดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายพนม นันป้อ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายพนม นันป้อ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายเอนก ธิเป็ง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายเอนก ธิเป็ง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภานนท์ อินชัย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภานนท์ อินชัย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นาย ธีรนิตย์ สมควร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นาย ธีรนิตย์ สมควร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองคลัง
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053 101589 ต่อ 11
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053 101589 ต่อ 11
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางมริษา ทาแดง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางมริษา ทาแดง)
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชลยา ต๊ะหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชลยา ต๊ะหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวศิริพร วงค์นาง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศิริพร วงค์นาง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวธัญญลักษณ์ มันทะเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวธัญญลักษณ์ มันทะเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แนะนำผู้บริหาร
group กองคลัง
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053 101589 ต่อ 11
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053 101589 ต่อ 11
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางมริษา ทาแดง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางมริษา ทาแดง)
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชลยา ต๊ะหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชลยา ต๊ะหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวศิริพร วงค์นาง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวศิริพร วงค์นาง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวธัญญลักษณ์ มันทะเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวธัญญลักษณ์ มันทะเล)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด