messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
group ฝ่ายบริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 091-7740153
(นายชาคริต ธิสา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 091-7440150
(นายสมพงษ์ กีไสย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 091-7440156
(นายอุทัย ชัยบุญเรือง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0817460722
(นายสุวัฒน์ อรินแก้ว)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0987496885
group ฝ่ายสภา
นายประเวท จินาจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายประชัน ทาอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายสม ทาเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายจรัส พลอยแก้วผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายชัยยาคร จันทร์เพ็ญวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายอัษฎาวุฒิ สามเป็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายถนอม มหาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายสายเพชร ทาโปปิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายอุทัย แก้วหมี
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นางพวงทอง ปาทา
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายวิวัฒ อูปคำ
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายบุญมา อินต๊ะแก้ว
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 053-101589 ต่อ 12
group สำนักปลัด
นายจีรพงศ์ เต็มจิตร
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 053 101589 ต่อ 17
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายบารมี บุณยรัตนสุนทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวปัณณพัฒน์ คำตุ้ย
นิติกรปฏิบัติการ
(นายนเรศ โนชัย)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาวปรางทิพย์ ทองโต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(นายสนิท เตชะตา)
ภารโรง
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
คนงาน
(ว่าง)
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานกู้ชีพ
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานกู้ชีพ
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานกู้ชีพ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานกู้ชีพ
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
คนงาน
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
คนงาน
นายพนม นันป้อ
คนงาน
นางจุฑามาศ มูลประเสริฐ
คนงาน
นางสาวธีรดา สัตยาวิจัฎ
พนักงานจ้างเหมาบิการ
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธีรพงค์ แก้วหมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอาทิตย์ ขัดพูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศุภกร พรหมวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพล อินสองใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิเชียร กีไสย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวจันทร์จิรา รังสรรค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเกษมณี ชมเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษา
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 053 101589
นางนิชาภัส สุขสาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาลินา ไขโพธิ์)
ครูชำนาญการ
(นางสาวทิพวรรณ ทะโยโส)
ครูชำนาญการ
นางสุภษา คำลือสาย
ครูชำนาญการ
(นางสาวเอมอร วงศ์เทพ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางพัชรินทร์ คำดา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริ สุริยะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวอังทลักษณ์ ปัญใจแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางภาวินี ทิพย์ด้วง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววัชราภรณ์ กาวิโล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนงลักษณ์ ธาตุเงินเกวียน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวรุ่งทิวา จันตาเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศิริพร ธิเป็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 053 101589 ต่อ 14
นายทัศนัย ทองบาล
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาวรุ่งทิวา ก้อนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธีระพงษ์ อินทนนท์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
(นายสวัสดิ์ ภักดี)
คนงาน
(นายเอนก ธิเป็ง)
คนงาน
(นาย ธีรนิตย์ สมควร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธรมนตร์ บรรณารักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเริงฤทธิ์ นิภาชัยเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองคลัง
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053 101589 ต่อ 11
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางมริษา ทาแดง)
คนงาน
นางฐานิกานันท์ บุญรัตนาภิรมย์
คนงาน
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
คนงาน
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสมัชญา ปิยะจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวดรุณี ใจเทพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสาวิตรี กันทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธัญญาลักษณ์ ดวงแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ