เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
group ฝ่ายบริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 091-7740153
(นายชาคริต ธิสา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 091-7440150
(นายสมพงษ์ กีไสย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 091-7440156
(นายอุทัย ชัยบุญเรือง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0817460722
(นายสุวัฒน์ อรินแก้ว)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0987496885
group ฝ่ายสภา
นายประเวท จินาจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายประชัน ทาอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสม ทาเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจรัส พลอยแก้วผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชัยยาคร จันทร์เพ็ญวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอัษฎาวุฒิ สามเป็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายถนอม มหาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสายเพชร ทาโปปิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอุทัย แก้วหมี
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นางพวงทอง ปาทา
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายวิวัฒ อูปคำ
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญมา อินต๊ะแก้ว
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
group สำนักปลัด
นายภูมิพัฒน์ เศรษฐสิริวาณิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 053 101589 ต่อ 17
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายบารมี บุณยรัตนสุนทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวนีรนุช วุฒิเอ้ย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปัณณพัฒน์ คำตุ้ย
นิติกรปฏิบัติการ
(นายนเรศ โนชัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวปรางทิพย์ ทองโต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายติณณภพ คันธา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(นายสนิท เตชะตา)
นักการภารโรง
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ตาเงิน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางจีระนัน เป็งเรือน)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายเฉลิมพล เลี้ยงประเสริฐ
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย
(นายวุฒิศักดิ์ เตชะตา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายดุสิต พลหาญ)
พนักงานขับรถยนต์
(นางกรรณิการ์ ทาวงศ์มา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกิตติศักดิ์ คำชมภู)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวกฤติมา ใจวงค์ด้วง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวปวิตรา ธิสา)
ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายกฤษดา กันทาหงษ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวมัสลิน แปงใจ
คนงานทั่วไป
(นายกฤษดา กุณาเงิน)
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปิยะ ปัญญาบุญ
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธันยพงค์ ขันเตจ๊ะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายจิรายุ อยู่ยอด)
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพนม นันป้อ
คนงานทั่วไป
(นายกิตติพงษ์ ภักดี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายพิทยา อุปคำ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธีรดา สัตยาวิจัฎ
พนักงานจ้างเหมาบิการ
(นางสาววารุณี ธิสา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธีรพงค์ แก้วหมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอาทิตย์ ขัดพูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศุภกร พรหมวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพล อินสองใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิเชียร กีไสย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษา
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 053 101589
นางนิชาภัส สุขสาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางพัชรินทร์ คำดา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเอมอร วงศ์เทพ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาลินา ไขโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
(นางสมศรี คำฝั้น)
ครูผู้ดูแลเด็ก (หัวหน้าศูนย์)
(นางสาวทิพวรรณ ทะโยโส)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
(นางสาวอังทลักษณ์ ปัญใจแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางศิริ โพธิ์เหมือน)
ผู้ดูแลเด็ก
group กองช่าง
นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 053 101589 ต่อ 14

นายช่างโยธา
นางสาวรุ่งทิวา ก้อนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายสวัสดิ์ ภักดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายพนม นันป้อ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายเอนก ธิเป็ง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภานนท์ อินชัย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นาย ธีรนิตย์ สมควร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองคลัง
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053 101589 ต่อ 11
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางมริษา ทาแดง)
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชลยา ต๊ะหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสปัญญา ปิยะจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววันสิริ ปันอิยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวดรุณี ใจเทพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสาวิตรี กันทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ