info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 276
group กองการศึกษา
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 053 101589 ต่อ 13
นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 053 101589 ต่อ 13
นางนิชาภัส สุขสาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนิชาภัส สุขสาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางพัชรินทร์ คำดา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางพัชรินทร์ คำดา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเอมอร วงศ์เทพ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวเอมอร วงศ์เทพ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาลินา ไขโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
(นางสาลินา ไขโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
(นางสมศรี คำฝั้น)
ครูผู้ดูแลเด็ก (หัวหน้าศูนย์)
(นางสมศรี คำฝั้น)
ครูผู้ดูแลเด็ก (หัวหน้าศูนย์)
(นางสาวทิพวรรณ ทะโยโส)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
(นางสาวทิพวรรณ ทะโยโส)
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
(นางสาวอังทลักษณ์ ปัญใจแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอังทลักษณ์ ปัญใจแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางศิริ โพธิ์เหมือน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางศิริ โพธิ์เหมือน)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางชลทิศ ต๊ะหล้า)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางชลทิศ ต๊ะหล้า)
ผู้ดูแลเด็ก
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด