เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
group กองการศึกษา
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 053 101589
นางนิชาภัส สุขสาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาลินา ไขโพธิ์)
ครูชำนาญการ
(นางสาวทิพวรรณ ทะโยโส)
ครูชำนาญการ
นางสุภษา คำลือสาย
ครูชำนาญการ
(นางสาวเอมอร วงศ์เทพ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางพัชรินทร์ คำดา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริ สุริยะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางสาวอังทลักษณ์ ปัญใจแก้ว)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางภาวินี ทิพย์ด้วง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาววัชราภรณ์ กาวิโล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนงลักษณ์ ธาตุเงินเกวียน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวรุ่งทิวา จันตาเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศิริพร ธิเป็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ