ชื่อเรื่อง : แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบแท่ง (หนังสือ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3ว 692 ลว. 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบ

ชื่อไฟล์ : gjnr8SLMon93155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้