info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 254
folder สารจากนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
สารจากนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
พี่น้องชาวตำบลห้วยทรายและท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน กระผมและคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงานเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในตำบลห้วยทรายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีเทศบาล เป็นกลไกในการพัฒนาทุกๆ ด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง รักษาวัฒนธรรมไทย การบริหารจัดการที่ดี โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง เป็นนโยบายหลักในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ซึ่งดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารพึงปฏิบัติ ตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน และตอบสนองความต้องการของพี่น้องในเขตความรับผิดชอบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อนำพาพี่น้องในตำบลห้วยทรายก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการเปิดรับข้อมูลและปรับปรุงการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้ประชาชนได้ตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลห้วยทรายด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลกช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการ
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด