messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยทราย
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
คู่มือการปฏิบัติงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
การแจ้งรื้อถอนอาคารมาตรา 39 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1