info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 264
folder Downloadแบบฟอร์ม เอกสาร
insert_drive_file แบบฟอร์มแจ้งการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เขต-ทต.ห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file คำขอแจ้งเลิก การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสูขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ใบขออนุญาติใช้รถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ใบลาพักผ่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
photo แบบรายงานผลการดำเนินงาน (จากเงินอุดหนุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
photo แบบประมาณการค่าใช้จ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
photo แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
photo แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file แบบคำขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำ กรณีภัยแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file แบบขอนำรถส่งผู้ป่วย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file แบบขอจด เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำข้ออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำขอต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายเก่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำขอแจ้งเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด