info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 220
folder ระเบียบ-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 , ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่8) พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด