info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 23
เมื่อวาน 182
เดือนนี้ 5,698
เดือนที่แล้ว 8,954
ทั้งหมด 37,102

folder ระเบียบ-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 , ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่8) พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)

  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร