info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 385
เดือนนี้ 5,974
เดือนที่แล้ว 9,858
ทั้งหมด 54,117

folder KM-องค์กร
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงาน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยทราย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file รายงานการประชุมชี้แจงแนะนำการปฎิบัติงานของนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file นโยบาย กลุยทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file เครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file เครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ตัวอย่างประกาศและวิธีการประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ตัวอย่างแบบประเมินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file คำอธิบายแบบประเมินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร