messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder KM-องค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงาน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยทราย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
รายงานการประชุมชี้แจงแนะนำการปฎิบัติงานของนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
นโยบาย กลุยทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
เครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
เครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
คำอธิบายแบบประเมินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
ตัวอย่างแบบประเมินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2