info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 228
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file การแจง้รื้อ้ถอนบา้น หรอืบา้นถกู ท าลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file การแจง้รอื้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ขั้นตอนในการร้องเรียน ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด