เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ยุติธรรมชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file ขั้นตอนในการร้องเรียน ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file การแจง้รอื้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file การแจง้รื้อ้ถอนบา้น หรอืบา้นถกู ท าลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2