เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยทราย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file บรรจุกรณีเหตุพิเศษโควิด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผุ้ประกอบการวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูให้มีวิทยฐานชำนาญการพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3