ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงสนค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง