ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนน ซอย 2 ไปถึงซอย 5 หมู่ที่ 4 แบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง