ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)