ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay เชื่อมตำบลร้องวัวแดง บ้านม่วงเขียว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)