ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย ตามโรงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง