ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง