ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)