info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 243
volume_down ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ที่เคยมาติดต่อหรือมารับบริการที่เทศบาลฯ ตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564

สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) (IIT) ประจำปี 2564

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด