messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ที่เคยมาติดต่อหรือมารับบริการที่เทศบาลฯ ตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567

สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับข้อมูลอ่างเก็บน้ำภายในตำบลห้วยทราย

สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) (IIT) ประจำปี 2566

สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) (IIT) ประจำปี 2565

ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ที่เคยมาติดต่อหรือมารับบริการที่เทศบาลฯ ตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565

ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ที่เคยมาติดต่อหรือมารับบริการที่เทศบาลฯ ตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564

สำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) (IIT) ประจำปี 2564

ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ที่เคยมาติดต่อหรือมารับบริการที่เทศบาลฯ ตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567
รอปรับปรุง