messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
บันทึกข้อตกลง การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยทราย ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
แต่งตั้งรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลฯ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยทราย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
การรับโอนพนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายช่างโยธา สังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
แผนอัตรากำลัง ประจำปี 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
แต่งตั้งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีวิทยฐานะชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
การแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
การรับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
แต่งตั้งปลัดเทศบาล ทต.ห้วยทราย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2