ด้วยความปรารถนาดีจาก
เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่